About Research Group

1
1
1
1
1
1ASIC

Hidetoshi Kubo, Kyoto Univ. 
Syuji Tanaka, KEK

SOI

Hirokazu Ikeda, JAXA
Atsushi Taketani, RIKEN
Yasuhiro Sugimoto, KEK

MPGD

Hidetoshi Kubo, Kyoto Univ.
Kyoichiro Ozawa, KEK

FSCI

Hirokazu Ikeda, JAXA
Yohichi Murakami, KEK

LIQ TPC

Eido Shibamura, Emeritus professor, Saitama Prefectural Univ.
Yoshinobu Unno, KEK

SCD

Tomoyuki Ohtani, RIKEN
Daiji Fukuda, AIST

CO2

Yasuhiro Makida, KEK
Hirotaka Nakai, KEK

PHOTON

Satoshi Yamashita, ICEPP, Tokyo Univ.
Toru Tsuboyama, KEK